W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania.Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies" . Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.

Fundusze Unijne 2014-2020

Drukuj

FUNDUSZE UNIJNE

Fundusze Unijne 2014- 2020

Informacja o funduszach

W latach 2014-2020 w Polsce, na poziomie krajowym, będzie można ubiegać się o wsparcie w ramach 8 programów operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). W porównaniu do okresu 2007-2013 w obecnym budżecie priorytetowo potraktowano wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność przyznając na ten cel znacznie większe środki.

Dodatkowo środki będą rozdysponowywane poprzez 16 programów regionalnych finansowanych z EFRR i EFS.

 

PROGRAMY KRAJOWE

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Na poziomie krajowym najwięcej środków (27,4 mld euro) przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Program ten ma wspierać gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój (8,6 mld euro) - nowy program wspierania innowacji. Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje. O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój (4,7 mld euro) jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcie szkolnictwa wyższego ukierunkowane na potrzeby rozwoju; promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

Program Polska Cyfrowa (2,2 mld euro) ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)

Program Polska Wschodnia (środki UE: 2 mld euro) jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej. O dotacje z Programu Polska Wschodnia występować mogą przede wszystkim przedsiębiorstwa typu start-up, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego, PKP PLK S.A.

 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT)

Program Pomoc Techniczna (UE: 0,7 mld euro) ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji funduszy europejskich.

 

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa

Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym zostaną dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (UE: 0,7 mld euro). W jej ramach będą realizowane trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalny. W latach 2014-2020 planowane jest też utworzenie dwóch Programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wzdłuż wschodniej granicy Polski, tj. Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina (PL-BY-UA) i Polska-Rosja (PL-RU).

 

Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Głównym celem PROW 2014–2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro (UE: 8,6 mld euro).

 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020)

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Pomoc finansowa (UE: 0,5 mld euro) obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotyczące rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej. Wsparciem będzie objęte, podobnie jak w PO RYBY 2007-2013, oprócz rybołówstwa morskiego, rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

 

PROGRAMY REGIONALNE

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

 

Regionalny Program Operacyjny

Całkowita alokacja na RPO
ceny bieżące, euro

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2 252 546 589

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

1 903 540 287

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2 230 958 174

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

906 929 693

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2 256 049 115

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2 878 215 972

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

2 089 840 138

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

944 967 792

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2 114 243 760

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1 213 595 877

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

1 864 811 698

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3 476 937 134

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

1 364 543 593

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

1 728 272 095

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

2 450 206 417

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

1 601 239 216

Razem

31 276 897 550

Źródło:
Portal Funduszy Europejskich, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://www.minrol.gov.pl

 

Przydatne adresy internetowe

Dla rolników i przetwórców

 

Dla przedsiębiorców

Dla samorządów

Droga do dotacji

Krok po kroku – Rolnik

 1. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami.
 2. Złóż w banku wniosek o kredyt wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji, jakie dokumenty będą potrzebne.
 3. Po pozytywnej decyzji bank wystawi promesę kredytową.
 4. Komplet dokumentów złóż w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR).
 5. W przypadku korzystania z zaliczki w ARiMR należy też złożyć gwarancję bankową lub równoważną na 110% kwoty zaliczki. Gwarancję taką wystawić mogą tylko instytucje finansowe znajdujące się w wykazie publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wykazie tym znajdziesz SGB-Bank SA oraz wiele Banków Spółdzielczych SGB.
 6. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z ARIMR kopię tej umowy należy przedstawić w banku.
 7. Bank zawrze z Tobą umowę kredytową.
 8. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu bank wypłaci kredyt.
 9. Zrealizuj przedsięwzięcie.
 10. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z ARIMR refundację środków i spłacisz kredyt. Jeżeli kredyt jest większy od kwoty refundacji pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do Twoich potrzeb. Możesz też zawnioskować, aby bank rozłożył cały kredyt na raty, jeżeli zamierzasz przeznaczyć dotację na kolejną inwestycje w gospodarstwie.

Krok po kroku – Przedsiębiorca

 1. Przygotuj wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. W przypadku wybranych inwestycji pracownik banku może skontaktować Cię z firmą, która przygotuje z Tobą dokumenty.
 2. Złóż w banku wniosek kredytowy wraz z kopią wszystkich niezbędnych dokumentów. Nasz doradca udzieli informacji jakie dokumenty będą potrzebne.
 3. Po pozytywnej decyzji bank wystawi promesę kredytową zgodną ze wzorcem odpowiednim dla danego działania lub podpisze umowę kredytową.
 4. Promesę kredytową wraz z kompletem uprzednio zebranych dokumentów złóż w odpowiedniej instytucji właściwej dla miejsca realizacji inwestycji.
 5. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z odpowiednią instytucją kopię tej umowy przedstaw w banku.
 6. Bank zawrze z Tobą umowę kredytową, którą dostarczysz odpowiedniej instytucji.
 7. Po ustanowieniu ustalonych w umowie zabezpieczeń kredytu bank wypłaci kredyt.
 8. Zrealizuj przedsięwzięcie.
 9. Po rozliczeniu przedsięwzięcia otrzymasz z odpowiedniej instytucji refundację środków i spłacisz kredyt. Jeśli kredyt jest większy od kwoty refundacji pozostała jego część rozłożona będzie na raty stosownie do warunków umowy.

Oferta unijna SGB

Promesa kredytowa

Dotacje unijne często przyznawane są na zasadzie refundacji. Oznacza to, że starający się o dofinansowanie musi zapewnić środki na sfinansowanie inwestycji. Jeżeli nie posiada wystarczających środków własnych może, a w bardzo wielu przypadkach nawet musi, udokumentować, że w przypadku realizacji projektu uzyska finansowanie zewnętrzne.
Dokumentem takim jest umowa kredytowa, bądź wydane przez bank przyrzeczenie udzielenia kredytu pod warunkiem podpisania umowy z instytucją udzielającą dotacji i zachowania zdolności kredytowej, czyli promesa kredytowa. W niektórych przypadkach dołączenie promesy do dokumentów składanych przy ubieganiu się o wsparcie może stanowić podstawę do pozytywnej oceny kondycji finansowej wnioskodawcy dokonywanej przez instytucję oceniającą wnioski.
Wiele programów ściśle określa wzór promesy. Promesy wystawiane w Bankach SGB są zgodne z wymogami instytucji zarządzających programami unijnymi.

 

Kredyt unijny SGB

Polska, wstępując do Unii Europejskiej, uzyskała dostęp do środków strukturalnych, które mają przyśpieszyć jej rozwój. Jest to niespotykane na dotychczasową skalę wsparcie finansowe dla polskiej gospodarki. Podobnie jak w przypadku programów przedakcesyjnych środki Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje wypłacane są najczęściej na zasadzie refundacji, czyli w pierwszej kolejności inwestycja musi być wykonana i dopiero wtedy można otrzymać zwrot części nakładów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Spółdzielcza Grupa Bankowa przygotowała „Kredyt unijny SGB”, który jest produktem pozwalającym sfinansować przedsięwzięcie realizowane w ramach programów unijnych, zarówno w części podlegającej dotacji, jak i w pozostałej. Wspólnie z naszymi klientami pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać całość przyznanych Polsce środków.

Na jakie inwestycje przeznaczony jest „Kredyt unijny SGB”?

„Kredyt unijny SGB” przeznaczony jest na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych. Jeden kredyt, o korzystnych warunkach, może finansować przedsięwzięcie zarówno w części pomostowej, tj. podlegającej zwrotowi z dotacji, jak i pozostałej części projektu.

Kto może się starać o „Kredyt unijny SGB”?

O kredyt na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych mogą ubiegać się:

 • rolnicy,
 • rybacy,
 • przetwórcy,
 • przedsiębiorstwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • inni beneficjenci środków unijnych.

Na jakich warunkach udzielany jest „Kredyt unijny SGB”?

„Kredyt unijny SGB”, pomimo iż jest to kredyt komercyjny, udzielany jest na warunkach preferencyjnych a mianowicie:

 • korzystnego oprocentowania, opłat i prowizji ustalanych na warunkach dla najlepszych klientów banku,
 • finansowania przedsięwzięcia nawet w 100%,
 • możliwości karencji w spłacie kapitału,
 • indywidualnego terminarza spłaty kredytu dostosowanego do możliwości i potrzeb klientów.


 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Logowanie do Bankowosci Elektronicznej
 
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą - Copyright 2015 www.bsnowe.com.pl
Joomla Templates by Wordpress themes free