W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania.Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies" . Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.

Oświadczenie Zarządu Pobierz

 Ocena stosowania Polityki ZŁK Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą Pobierz

Opis systemu kontroli wewnętrznej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą Pobierz

 Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń i innych informacji, ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma  Pobierz
 

Polityka ładu korporacyjnego
Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą

 

Spis treści:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne                                                                              

Rozdział 2. Organizacja i struktura organizacyjna                                                     

Rozdział 3. Relacja z członkami Banku                                                                        

Rozdział 4. Organ zarządzający- Zarząd                                                                      

Rozdział 5. Organ nadzorujący – Rada Nadzorcza                                                       

Rozdział 6. Polityka informacyjna                                                                              

Rozdział 7. Działalność promocyjna i relacje z klientami                                              

Rozdział 8. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne                                                  

Rozdział 9. Postanowienia końcowe                                                                          

 


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejsza „Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą” zwana w dalszej części Polityką, jest zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne
  i zewnętrzne w Banku, w tym relacje z członkami Banku oraz klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
 2. Polityka opracowana została w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Uchwałę Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i wewnętrzne akty normatywne, które mogą podlegać zmianom w okresie obowiązywania Polityki.
 3. Zasady określone w niniejszej Polityce nie naruszają praw i obowiązków wynikających
  z przepisów prawa.
 4. Wszelkie zmiany w przepisach prawa mają pierwszeństwo przed postanowieniami Polityki.
 5. Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym
  w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089035.
 6. Ramy ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą tworzą:

1)      Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2170.)

2)      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 13.01.2015 r., poz. 128 ze zm.),

3)      Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, (t.j. Dz. U. z 07.01.2016 r., poz. 21),

4)      Statut Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą,

5)      Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego,

6)      Indywidualne zalecenia dla Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego,

7)      Wewnętrzne akty prawne.

 

Rozdział 2. Organizacja i struktura organizacyjna

§ 2

 1. Bank, realizując swoje podstawowe cele, tj. prowadzenie działalności bankowej na rzecz lokalnego rynku, dąży - przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa - do jak najlepszej dostępności usług bankowych mieszkańcom oraz środowiskom lokalnym.
 2. Struktura organizacyjna Banku opiera się na Zebraniach Grup Członkowskich, w których uczestniczy najszersza reprezentacja członków Banku.
 3. Organizacja Banku zakłada podział władzy na organy stanowiące; tj. Zebranie Grupy Członkowskiej, Zebranie Przedstawicieli, organ nadzorujący; tj. Rada Nadzorcza oraz organ zarządzający; tj. Zarząd.
 4. Cele Banku, określone w Strategii Banku oraz „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”, przyjętych przez Radę Nadzorczą, realizowane są bezpośrednio poprzez centralę oraz sieć oddziałów.
 5. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne Banku określa „Regulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą” oraz struktura organizacyjna Banku.
 6. Bank ujawnia swoją strukturę organizacyjną poprzez umieszczenie informacji zarówno
  w siedzibie Banku oraz jego oddziałach, a także na stronie internetowej Banku.
 7. Statut reguluje podstawową strukturę organizacyjną Banku.
 8. Podległość służbowa oraz przypisanie zadań poszczególnym jednostkom organizacyjnym, jak również członkom Zarządu i pracownikom, regulowana jest w Statucie, „Regulaminie organizacyjnym Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, jak również w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą” i „Regulaminie działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą” oraz w „Regulaminie pracy Banku Spółdzielczego
  w Nowem n/Wisłą”.
 9. Rada Nadzorcza, przyjmując Strategię Banku na okresy 5 - letnie dokonuje wyboru celów strategicznych, przy minimalizowaniu ewentualnego ryzyka występującego przy realizacji tych celów oraz zapewnieniu efektywności działania Banku.
 10. Bank zarządza ryzykiem występującym w jego działalności, określonym w „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą” oraz innych aktach wewnętrznych powiązanych z tą Strategią.
 11. Regulacje wewnętrzne Banku, a w szczególności plany ciągłości działania i plany awaryjne, uwzględniać muszą scenariusze, według jakich postępować powinien Bank
  w sytuacjach podwyższonego ryzyka lub zdarzeń nieprzewidzianych (nagłych). Bank konstruując Strategię Banku uwzględnia nagłe zmiany makroekonomiczne.
 12. Rada Nadzorcza, monitorując wykonanie Strategii Banku oraz „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”, ocenia działania Zarządu oraz jego członków związane z realizacją tych Strategii. Ocenie Rady Nadzorczej podlegają posiadane umiejętności i wiedza członków Zarządu realizujących powierzone im zadania. Ocena Zarządu dokonywana jest na podstawie procedur informacji zarządczej i rocznego sprawozdania Zarządu.
 13. Rada Nadzorcza dokonuje oceny efektywności działania Banku, a także oceny członków Zarządu, kierując się wytycznymi EBA oraz przyjętą przez Radę Nadzorczą – „Procedurą oceny kwalifikacji Członków Zarządu oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”, a także „Zasadami oceny Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą” - oceniając ryzyko reputacji, na jakie narażony jest Bank w związku z powierzeniem funkcji zarządzających członkom Zarządu.
 14. Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków Zarządu opartą na Strategii Banku, „Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowisko kierownicze w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą” oraz „Regulaminie wynagradzania członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”
  i „Regulaminie pracy w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”. „Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą” jest oceniana corocznie przez Radę Nadzorczą,
  a wynik tej oceny przedkładany jest przez Radę Nadzorczą  do oceny przez Zebranie Przedstawicieli.
 15. Ocena reputacji Banku opiera się także na przejrzystym podziale obowiązków pomiędzy poszczególnych pracowników.

§ 3

 1. Pracownik Banku ma świadomość, iż jego prawa pracownicze są należycie chronione, co znajduje odzwierciedlenie w „Polityce kadrowej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”, „Regulaminie pracy w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”
  i „Regulaminie wynagradzania pracowników Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”, poprzez uwzględnienie tych praw w w/w aktach.
 2. Pracownicy Banku informowani są w ramach wykonywanych przez nich obowiązków
  o niezbędnych aktach wewnętrznych, regulujących zakres ich obowiązków, co znajduje odzwierciedlenie w treści regulacji zobowiązujących Zarząd do poinformowania o ich treści pracowników wykonujących powierzone im zadania regulowane danym aktem wewnętrznym.
 3. Pracownicy Banku mają prawo składania do Zarządu wniosków dotyczących poprawy organizacji pracy oraz zgłaszania zachowań nieetycznych, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację Banku. Jednocześnie pracownik zgłaszający takie naruszenie ma zagwarantowaną poufność danych i okoliczności podanych w zgłoszeniu oraz nie ponosi
  z tego tytułu negatywnych konsekwencji, zgodnie z przyjętym w Banku „Kodeksem Etyki Bankowej (Zasad Dobrej Praktyki Bankowej)”.
 4. Bank wprowadza anonimowy sposób powiadamiania Zarządu lub Rady Nadzorczej
  o nadużyciach w Banku, zapewniający możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników Banku.

 

Rozdział 3. Relacja z członkami Banku

§ 4

 1. Bank zapewnia członkom Banku należyty dostęp do rzetelnej i kompletnej informacji. Udostępnienie informacji członom Banku odbywa się w ramach polityki informacyjnej, jak również poprzez możliwość zapoznawania się przez członków, w siedzibie Banku,
  z uchwałami Zebrań Przedstawicieli, protokołami z tych zebrań, sprawozdaniami finansowymi. Na żądanie członka Banku, zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego oraz postanowieniami Statutu, Bank jest zobowiązany przedłożyć uchwały Rady Nadzorczej i Zarządu. Członek uprawniony jest również do uzyskania odpisów regulaminów oraz do zapoznawania się z treścią umów zawieranych przez Bank,
  z wyjątkiem umów dotyczących wykonywanej przez Bank działalności bankowej.
 2. Bank, kierując się przepisami Prawa bankowego oraz Prawa spółdzielczego, w pierwszej kolejności chroni interesy klientów Banku, a następnie członków Banku. Klient Banku posiada pełne prawo do informacji, ujawnianej w siedzibie Banku, jego placówkach lub na stronie internetowej Banku, zgodnie z polityką informacyjną Banku.
 3. Powyższa zasada nie stoi w sprzeczności z dbaniem o interes członka Banku, który korzysta z uprawnień nadanych mu przez Statut Banku.
 4. Podstawowym prawem członka Banku jest prawo do brania udziału w organach stanowiących, korzystania z produktów Banku, a także korzystania z działań zmierzających do rozwoju społeczno - kulturalnego środowiska lokalnego.

§ 5

Bank, kierując się przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zapewnia w swoich aktach wewnętrznych, że każdy z jego organów posiada określone postanowieniami Statutu kompetencje i że jest niezależny w podejmowaniu decyzji.

§ 6

 1. Bank w swojej działalności dąży do rozstrzygania konfliktów wewnętrznych polubownie. Ewentualne konflikty pomiędzy członkami organów stanowiących rozstrzygane winny być w pierwszej kolejności przy zastosowaniu mediacji przy udziale Zarządu lub Rady Nadzorczej.
 2. Ewentualne konflikty pomiędzy członkami Rady Nadzorczej rozstrzygane są przez samą Radę Nadzorczą, która podejmuje stosowne uchwały lub zajmuje określone stanowiska, mające na celu rozstrzygnięcie konfliktu wewnętrznego.
 3. Konflikt interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a Bankiem rozstrzygane są
  w trybie przewidzianym przepisami Prawa spółdzielczego.
 4. Ewentualne konflikty pomiędzy członkami Zarządu rozstrzygane są przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z przepisami prawa sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu.
 5. Konflikty interesów pomiędzy pracownikami Banku a Klientami Banku rozstrzygane są zgodnie z „Zasadami składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą” oraz na podstawie „Regulaminu pracy Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”.

§ 7

 1. Transakcje z podmiotem powiązanym kapitałowo lub organizacyjnie z członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu, a także osobą pełniącą funkcje kierownicze, rozpatrywane są zgodnie z „Regulaminem udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń osobom i podmiotom wymienionym w art. 79, 79a Prawa bankowego w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”, a także przepisami Prawa spółdzielczego w zakresie czynności zawieranych pomiędzy członkiem Zarządu a Bankiem w interesie tego członka, oraz przepisami Prawa bankowego w zakresie zaciągania zobowiązań przez członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, a także osób z nimi powiązanych.
 2. Transakcje z podmiotami powiązanymi z Bankiem muszą być uzasadnione interesem Banku, a przeprowadzenie transakcji winno być dokonane w sposób transparentny.
 3. Transakcje z podmiotami powiązanymi z Bankiem, o wartości przekraczającej 10 000 euro, a także prowadzącymi do nabycia, zbycia lub rozporządzenia majątkiem o wartości wyższej niż 5 % sumy funduszy Banku, wymaga uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej. Zdania odrębne członków Rady Nadzorczej w zakresie wyrażenia zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi z Bankiem wskazuje się w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, zgodnie z procedurą przyjętą w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”. Zbycie nieruchomości wymaga, zgodnie z przepisami Prawa Spółdzielczego, zgody Zebrania Przedstawicieli.

§ 8

 1. Mając na uwadze znaczenie członków jako współwłaścicieli Banku, a także cele strategiczne Banku, Bank dąży do umacniania swojej pozycji zarówno rynkowej,
  jak i kapitałowej na lokalnym rynku bankowym.
 2. W celu utrzymania wysokiej pozycji rynkowej (na rynku lokalnym) Bank dąży do takiego ukształtowania polityki dywidendowej, w której na zwiększenie funduszy własnych przeznacza się 90 % wypracowanego zysku rocznego, zgodnie z postanowieniami „Strategii zarządzania i planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”.

 

Rozdział 4. Organ zarządzający- Zarząd

§ 9

 1. Zarząd działa w sposób kolegialny, przy czym powołanie prezesa Zarządu następuje uchwałą Rady Nadzorczej, po uzyskaniu zgody KNF na wybór. Powołanie pozostałych członków Zarządu odbywa się na wniosek Prezesa Zarządu, odrębnymi uchwałami Rady Nadzorczej.
 2. Rada Nadzorcza, dokonując wyboru członka Zarządu, opiera się o wytyczne zawarte w „Procedurze oceny kwalifikacji członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą” jako organu kolegialnego i dokonuje oceny każdego kandydata odrębnie, kierując się przede wszystkim jego profesjonalizmem oraz jego nienaganną opinią i reputacją. Członkiem Zarządu może być wyłącznie członek Banku.
 3. Liczbę członków Zarządu określa Statut Banku. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej liczby wynikającej ze Struktury Organizacyjnej Banku, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do niezwłocznego uzupełnienia liczby członków Zarządu. Rada Nadzorcza może podjąć doraźne czynności naprawcze, wyznaczając na okres przejściowy jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
 4. Podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa Statut, „Regulamin organizacyjny Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”, struktura organizacyjna oraz „Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”.
 5. 5.      Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy,
  a w ramach tej funkcji przysługuje mu decydujący głos w przypadku równości głosów
  w głosowaniach na posiedzeniu Zarządu .
 6. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje w ramach przydzielonych im zadań zgodnie ze strukturą organizacyjną Banku.
 7. Rada Nadzorcza, dokonując okresowej oceny członka Zarządu zgodnie z „Procedurą oceny kwalifikacji członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”, ocenia czy pełnienie funkcji członka Zarządu stanowi główny obszar jego aktywności zawodowej, a jeżeli nie, czy wykonywanie przez niego dodatkowych funkcji zarówno zawodowych, jak i społecznych nie wpływa negatywnie na pełnioną funkcję w Banku.
 8. Zarząd działa kolegialnie. Odpowiedzialność kolegialna dotyczy odpowiedzialności
  za wszystkie czynności podejmowane przez Zarząd i jest niezależna od odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu.
 9. Zarząd musi sporządzać ze swoich posiedzeń protokół zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie działania Zarządu, odzwierciedlający przebieg posiedzenia.

 

Rozdział 5. Organ nadzorujący – Rada Nadzorcza

§ 10

 1. Organ stanowiący, dokonując wyboru członka Rady Nadzorczej, winien dokonać oceny kandydata ubiegającego się o funkcję członka Rady Nadzorczej na podstawie „Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”, przyjętej przez organ stanowiący, a przygotowanej
  w oparciu o wytyczne EBA.
 2. Organ stanowiący dokonujący wyboru winien ocenić, na podstawie przyjętej procedury, czy kandydat ubiegający się funkcję członka Rady Nadzorczej posiada odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Organ stanowiący winien także ocenić czy pozostała aktywność zawodowa i społeczna kandydata na członka Rady Nadzorczej nie stoi w sprzeczności z powierzeniem mu funkcji członka Rady Nadzorczej i pozostałe obowiązki pozwolą na aktywne wykonywanie mandatu członka Rady Nadzorczej.
 3. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie członek Banku, a w przypadku gdy członkiem Banku jest osoba prawna – członkiem Rady Nadzorczej może być inna osoba, niebędąca członkiem Banku, wskazana przez członka Banku – osobę prawną.
 4. W ramach Rady Nadzorczej mogą być powoływane doraźnie komitety i komisje, przy czym komitetu audytu nie powołuje się.
 5. Skład liczebny Rady Nadzorczej określa Statut, przy czym ilość wybieranych członków Rady Nadzorczej powinna  być adekwatna do ogólnej liczby członków Banku, zapewniając reprezentację większości środowisk lokalnych.
 6. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Zebranie Przedstawicieli spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez Przedstawicieli.
 7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji poniżej określonego w Statucie minimum, organ dokonujący wyboru zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie trzech miesięcy..
 8. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz sposób ich zwoływania określają przepisy Regulaminu Rady Nadzorczej, przy czym określa się minimalną ilość posiedzeń Rady Nadzorczej na sześć posiedzeń w ciągu roku kalendarzowego, uzależniając ilość posiedzeń od harmonogramu prac Rady Nadzorczej. 
 9. Rada Nadzorcza obowiązkowo sporządza ze swoich posiedzeń protokoły, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą”, odzwierciedlające przebieg posiedzenia, w tym m.in. opinię dotyczącą sprawozdania finansowego za poprzedni okres sprawozdawczy.
 10. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy coroczny wybór biegłego rewidenta, ocena ryzyka, wystąpienia polustracyjnego, a także ocena przeprowadzonych inspekcji przez KNF, audyt wewnętrzny, ocena BION-u, a także wszelkich innych kontroli przeprowadzonych w Banku.
 11. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca i Sekretarz Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.
 12. Zasady oraz wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa uchwała Zebrania Przedstawicieli, przy czym Zebranie Przedstawicieli, ustalając wynagrodzenie, bierze pod uwagę adekwatność wynagrodzenia w stosunku do pełnionej funkcji oraz sytuację finansową Banku.

Rozdział 6. Polityka informacyjna

§ 11

 1. 1.      Bank prowadzi politykę informacyjną określoną w „Polityce informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą” oraz
  w oparciu o przepisy Prawa bankowego.
 2. W ramach polityki informacyjnej Bank zobowiązany jest udostępniać swoje dane finansowe, skład organów, jak również dane rejestrowe Banku, dane pełnomocników Banku oraz nazwy firm outsourcingowych, z którymi Bank współpracuje na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie, a także oddziałach. Adres strony internetowej Banku  www.bsnowe.com.pl.
 3. Zasady polityki informacyjnej w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału oraz informacje podlegające ogłaszaniu dostępne są w sekretariacie Centrali Banku – Nowe ul. Bydgoska 12.

 

Rozdział 7. Działalność promocyjna i relacje z klientami

§ 12

 1. Działalność promocyjna Banku oraz wzajemne relacje z Klientami Banku, a w szczególności z konsumentami, są poddane szczególnym rygorom. Bank w swoich działaniach dąży do ochrony interesu konsumenta, otaczając go opieką oraz udzielając wszelkich niezbędnych informacji, koniecznych do korzystania przez niego z produktów bankowych.
 2. Działalność promocyjna i reklamowa Banku określona jest w Strategii Banku oraz Kierunkach rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą zatwierdzanych corocznie przez Zebranie Przedstawicieli. Bank korzysta również z akcji promocyjnych i reklamowych organizowanych przez Bank Zrzeszający, na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Prezesów Zrzeszenia SGB.
 3. Bank ułatwia klientom Banku składanie reklamacji na wykonywane przez Bank usługi, które w opinii skarżących wykonywane były w sposób niezgodny z ofertą, a także składania skarg na działalność Banku jako instytucji, która w opinii skarżących nie znalazła ich akceptacji.
 4. Bank analizując reklamacje i skargi dąży do ich wnikliwego rozpatrzenia, kierując się rzetelnością i obiektywizmem oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów przyjętych przez Związek Banków Polskich.
 5. Szczególne zasady rozpatrywania skarg określają „Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”. Zasady składania skarg
  i reklamacji zostały również zawarte w Regulaminach prowadzenia rachunków.

 

Rozdział 8. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne

§ 13

 1. Bank zapewnia efektywną, skuteczną i niezależną funkcję audytu wewnętrznego mającą
  w szczególności za zadanie regularne badanie adekwatności, skuteczności i efektywności,
  w szczególności systemu kontroli wewnętrznej, funkcji zapewnienia zgodności i systemu zarządzania ryzykiem.
 2. Sposób organizacji funkcji audytu wewnętrznego gwarantuje niezależność wykonywania zadań
  w tym zakresie.
 3. Audyt wewnętrzny Banku wykonywany jest na podstawie art. 10 ust. 2  Ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony SGB przez jednostkę zarządzającą Systemem Ochrony SGB - Spółdzielnię, działającą pod firmą „Spółdzielczy System Ochrony SGB”, ul. Mielżyńskiego 22, 61-725 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000600238 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.02.2016 r.
 4. Osoba kierująca komórką audytu wewnętrznego w jednostce zarządzającej Systemem Ochrony SGB - Spółdzielni oraz pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej w Banku mają zapewnioną możliwość bezpośredniego komunikowania się z Zarządem oraz Radą Nadzorczą Banku, a ponadto pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej ma możliwość bezpośredniego i jednoczesnego raportowania do tych organów.
 5. Pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej w Banku uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej lub funkcją zapewnienia zgodności.
 6. Powoływanie i odwoływanie osoby na Samodzielne Stanowisko ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej w Banku odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej Banku.

 


Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Politykę zatwierdza i weryfikuje Rada Nadzorcza.
 2. Wdrożenie Polityki podlega raz w roku przeglądowi dokonywanemu zgodnie
  z regulacjami wewnętrznymi Banku. Wyniki tych przeglądów przedstawiane są w formie raportów Radzie Nadzorczej.
 3. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Logowanie do Centrum Uslug Internetowych
 
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą - Copyright 2015 www.bsnowe.com.pl
Joomla Templates by Wordpress themes free