W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania.Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies" . Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.

Reklamacje

Informacja dla Klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków

 

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§1

 1. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:

1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

2) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;

4) faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku.

2.  Adresy Centrali oraz Oddziałów znajdują się na stronie internetowej www.bsnowe.com.pl.

                     

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2)      adres korespondencyjny;

3)      dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4)      oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)      własnoręczny podpis klienta

z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Formularze reklamacji znajdują się na stronie internetowej Banku tj. www.bsnowe.com.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych
  do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.
 3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

 

 [Termin rozpatrzenia reklamacji]

§3

1. Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank. 

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

3. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych
    informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia
    reklamacji. 

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie
    określonym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni od
    otrzymania reklamacji wraz z podaniem:

1)      przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2)      okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;

3)      przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 2.

5. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim
    dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne
   dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

6.W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta. 

 

 [Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

§4

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest:

1)      w formie papierowej i wysyłana listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 2; 

2)      na innym trwałym nośniku i  na wniosek klienta – w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient podał w reklamacji inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

 

 1. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

[Informacje dodatkowe]

§5

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1)      odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu, do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwej dla reklamacji;

2)      złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3)      skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich**;

4)      złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego ***w sprawie rozwiązania sporu lub

5)      wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego wskazując Bank jako pozwanego.

 

Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Bankiem przed:

1)  Rzecznikiem Finansowym***, adres strony internetowej:  https://www.rf.gov.pl;

2) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl;

3) Bankowym Arbitrażem Konsumenckim przy Związku Banków Polskich**, adres strony internetowej: https://www.zbp.pl.

*) termin zależy od rodzaju reklamacji

**) dotyczy wyłącznie reklamacji składanych przez klientów indywidualnych (konsumentów), nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników.

***) dotyczy wyłącznie reklamacji składanych przez klientów indywidualnych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników

 

  Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

 Formularz reklamacji dla klientów indywidualnych

 Formularz reklamacji dla klientów instytucjonalnych

 Formularz reklamacji transakcji kartą (klient indywidualny)

 Formularz reklamacji transakcji kartą (klient instytucjonalny)

Formularz reklamacji do. Ubezpieczeń

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Logowanie do Bankowosci Elektronicznej
 
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą - Copyright 2015 www.bsnowe.com.pl
Joomla Templates by Wordpress themes free