W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania.Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies" . Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.

Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym do rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem z a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp

 

Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą. w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380  Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

 

 

Reklamacje

Informacja dla klienta dotycząca zasad składania reklamacji/skarg/wniosków

 

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§1

 1. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:

 1) osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;

        2) listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

        4) faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku, tj. www.bsnowe.com.pl.

2.  Reklamacje mogą być wnoszone w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą klienta:

1) Centrala – ul. Bydgoska 12, 86-170 Nowe;

2) Oddział w Nowem – Plac Św. Rocha 1, 86-170 Nowe;

3) Oddział w Warlubiu – ul. B. Malinowskiego 2, 86-160 Warlubie;

4) Oddział w Jeżewie – ul. Główna 8, 86-131 Jeżewo.

                     

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

1)      imię i nazwisko lub nazwę klienta;

2)      adres korespondencyjny;

3)      dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;

4)      oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;

5)      własnoręczny podpis klienta

 1. Formularze reklamacji znajdują się na stronie internetowej Banku tj.
  www.bsnowe.com.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych
  do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.
 3. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania reklamacji przez Bank, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach w terminie 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o usługach płatniczych, 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

 

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

§3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

 

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

§4

1. Odpowiedź na reklamację winna być udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 15
    dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z Ustawy o

     usługach płatniczych, 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia otrzymania
     reklamacji przez Bank. 

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin o którym mowa w ust. 1 może ulec wydłużeniu
    do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji, które dotyczą praw i obowiązków wynikających z
    Ustawy o usługach płatniczych, oraz do 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.

3. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych
    informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia
    reklamacji,. 

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie
    określonym w ust. 1, Bank informuje o tym klienta w formie pisemnej w terminie 14 dni od
    otrzymania reklamacji wraz z podaniem:

1)      przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;

2)      okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;

3)      przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż określony w ust. 2.

5. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w określonych przypadkach termin
   określonego w ust. 2,  reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

6. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim
    dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne
    dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

7.W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta. 

 

 [Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

 

§5

 1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:

1)      listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 2 lub

2)      wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient podał w reklamacji inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

 1. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

[Informacje dodatkowe]

§6

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:

1)      odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku;

2)      złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;

3)      skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich**;

4)      złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego ***w sprawie rozwiązania sporu lub

5)      wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego wskazując Bank jako pozwanego.

 

Bank wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a Bankiem przed:

 

1)  Rzecznikiem Finansowym***, adres strony internetowej:  https://www.rf.gov.pl;

2) Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl;

3) Bankowym Arbitrażem Konsumenckim przy Związku Banków Polskich**, adres strony internetowej: https://www.zbp.pl.

 

*) termin zależy od rodzaju reklamacji

**) dotyczy wyłącznie reklamacji składanych przez klientów indywidualnych (konsumentów), nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników.

***) dotyczy wyłącznie reklamacji składanych przez klientów indywidualnych oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników

 

 Formularz reklamacji dla klientów indywidualnych

 Formularz reklamacji dla klientów instytucjonalnych

 Formularz reklamacji transakcji kartą (klient indywidualny)

 Formularz reklamacji transakcji kartą (klient instytucjonalny)

 Formularz reklamacji dot. Ubezpieczeń

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Logowanie do Centrum Uslug Internetowych
 
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą - Copyright 2015 www.bsnowe.com.pl
Joomla Templates by Wordpress themes free