W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania.Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies" . Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na blokowanie zapisu plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie mechanizmu cookies przez naszą witrynę.

 

BGK Gwarancje de minimis

Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą uczestniczy w rządowym programie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego. Program przynosi szereg korzyści dla kredytobiorców poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie swojej działalności, dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych zabezpieczeń kredytów.

W ramach programu oferowane są  gwarancje do kredytów obrotowych i inwestycyjnych w ramach tzw. portfelowej linii gwarancyjnej  de minimis (PLD).

Co to jest gwarancja?
Gwarancja jest formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby Kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność jego spłaty. Jeśli Kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty dokona udzielający gwarancji, czyli gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami.


Co to jest pomoc de minimis?
Pomoc de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej, jednak podlega ona monitorowaniu.

Pomoc de minimis może być udzielana przez różne instytucje, w różnych formach i na różne cele. Podlega ona sumowaniu i posiada ustalone dopuszczalne pułapy wartości.

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR lub 100 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na EUR po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy.


Co to jest gwarancja de minimis?
Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.
 
Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:
• jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
• zabezpiecza do 60% kwoty kredytu,
• nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
• jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
• stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
 
Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:
• jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy,
• zabezpiecza do 60% kwoty kredytu,
• nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
• jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
• stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.
 
Uwaga:
Jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Również  całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego Banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł.

Przedsiębiorca może skorzystać z zabezpieczenia kredytu gwarancją de minimis w Banku Kredytującym, który posiada podpisaną z BGK umowę o współpracy.


Przeznaczenie środków z kredytów objętych gwarancją de minimis
Środki z kredytu obrotowego
mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:
• zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
• uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
• spłatę kredytu obrotowego w innym banku (nie jest możliwe spłacenie kredytu w ramach jednego banku, kredytem zabezpieczonym gwarancją de minimis).

Kredyt obrotowy może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych np.:
• budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
• zakup samochodów, maszyn, urządzeń.


Wyłączenia celowe:
Natomiast kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:
• spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym,
• spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku,
• refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego,
• inwestycje kapitałowe,
• zakup instrumentów finansowych,
• zakup wierzytelności,
• zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku Kredytującym procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego gwarancją de minimis.


Kto może skorzystać z gwarancji de minimis?
Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla Kredytobiorców, którzy:
• są rezydentami,
• posiadają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą Banku Kredytującego),
• nie figurują w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów lub w bazach BIK,
• w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt z gwarancją de minimis nie posiadali: zadłużenia przeterminowanego pow. 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł, ani zobowiązania kredytowego zakwalifikowanego jako należność zagrożona oraz wypowiedzianego zobowiązania kredytowego przez Bank Kredytujący,
• nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej,
• należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.).
 
Podstawowe kryteria obowiązujące dla ustalenia sektora MŚP dla firmy:
• mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.
• małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR.
• średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.


Obowiązujące limity pomocy i gwarancji de minimis


Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji
 
Kwota jednej gwarancji, która stanowi nie więcej niż 60% kwoty kredytu, nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.
 
Również  całkowite zaangażowanie z tytułu gwarancji udzielonych jednemu Kredytobiorcy w ramach jednego banku nie może być wyższe niż 3,5 mln zł.


 
Maksymalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy 
W okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.
 
Według definicji UE pod pojęciem jednego przedsiębiorcy należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, w tym Kredytobiorcę, którzy są ze sobą powiązani co najmniej jednym z następujących stosunków:
a) przedsiębiorca posiada w drugim przedsiębiorcy większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
b) przedsiębiorca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorcy,
c) przedsiębiorca ma prawo wywierać dominujący wpływ na innego przedsiębiorcę zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorcą lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki,
d) przedsiębiorca, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innym przedsiębiorcy lub jego członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tego przedsiębiorcy, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tego przedsiębiorcy.
 
Przedsiębiorcy pozostający w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa powyżej, za pośrednictwem innego przedsiębiorcy lub kilku przedsiębiorców, również są uznawani za jednego przedsiębiorcę.
 
Ważnym aspektem przy określaniu wartości pomocy de minimis jest sytuacja, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek połączenia się co najmniej dwóch podmiotów lub przejął inny podmiot. Wtedy do określenia łącznej wartości pomocy należy uwzględnić pomoc de minimis otrzymaną przez połączone podmioty lub przejęty podmiot.
 
W przypadku, gdy Kredytobiorca w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w okresie dwóch poprzedzających lat podatkowych, powstał wskutek podziału danego podmiotu na co najmniej dwa osobne podmioty, to do obliczenia otrzymanej już przez Kredytobiorcę pomocy de minimis należy uwzględnić pomoc otrzymaną przez dany podmiot przed podziałem, o ile to Kredytobiorca z niej skorzystał, tzn. o ile Kredytobiorca przejął działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana.
 

Jak skorzystać z gwarancji de minimis?

Podstawą do ubiegania się o udzielenie gwarancji de minimis jest złożenie wniosku o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego bezpośrednio w centrali lub oddziale Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą.

Tutaj możesz pobrać wniosek o udzielenie gwarancji de minimis:

http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/krok-po-kroku/

 

Więcej informacji na temat gwarancji de minimis pod adresem:  www.deminimis.gov.pl

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Logowanie do Bankowosci internetowej
sms token
 
Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą - Copyright 2015 www.bsnowe.com.pl
Joomla Templates by Wordpress themes free