Rachunki

osoby fizyczne

Konto TAK! to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy działający zgodnie z zasadą 3×1:

 • 1 zł za prowadzenie konta, bez żadnych warunków;
 • 5 transakcji miesięcznie zwalnia z opłaty za nowoczesną kartę debetową;
 • 1 zł za wypłaty z innych niż należące do Grupy SGB bankomatów w Polsce.

Konto TAK! zapewnia również bezpłatny dostęp do bankowości internetowej, w tym do płatności mobilnych BLIK, Apple Pay, Google Pay i Garmin Pay.

TAK! Razem z nowym kontem dostaniesz:

 • nowoczesną, pionową kartę płatniczą, którą możesz płacić zbliżeniowo
 • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay
 • funkcjonalną i bezpieczną aplikację mobilną SGB Mobile
 • przyjazną i przejrzystą bankowość internetową
 • dodatkowe korzyści wynikające z uczestnictwa w programach lojalnościowych, np. Mastercard – Bezcenne Chwile

Przeznaczony jest dla osób fizycznych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych.

Twoje Korzyści:

 • 0zł za otwarcie rachunku,
 • możliwość doładowania telefonu komórkowego,
 • usługa cash back, czyli wypłata gotówki – do 300 zł kartą VISA, do 500 zł kartą Mastercard w sklepie podczas płatności kartą,
 • 0zł za wpłaty i wypłaty gotówki;
 • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o każdej zmianie na rachunku,
 • możliwość skorzystania z kredytu odnawialnego w ROR,
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika uprawnionego do dysponowania rachunkiem,
 • możliwość zlecenia dokonywania opłat stałych (spłata kredytu, czynszu) na wskazany rachunek bankowy, we wskazanym terminie,
 • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze,
 • łatwy dostęp do bankowości elektronicznej,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce oznaczonych logo SGB,
 • tanie przelewy elektroniczne: możliwość korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile

Jak założyć rachunek ?:

 • Do otwarcia rachunku wystarczy jedynie ważny dokument stwierdzający tożsamość

Młodzieżowy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy  przeznaczony jest dla młodzieży od 16 do 30 roku życia. Służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych (wpłat, wypłat, przelewów, płatności kartą, transakcje w internecie itp.).

Twoje Korzyści:

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za wydanie karty debetowej,
 • całodobowy dostęp przez Internet lub aplikację mobilną,
 • BLIK,
 • darmowe wypłaty kartą z bankomatów sieci SGB,
 • tanie przelewy elektroniczne,
 • możliwość otrzymywania powiadomień SMS o każdej zmianie na rachunku,

Rachunek ten szczególnie polecamy młodzieży, która wchodzi w dorosłość ma możliwość nauki zarządzania własnymi finansami.

Jak założyć rachunek ?:

 • Do otwarcia rachunku wystarczy jedynie ważny dokument stwierdzający tożsamość

Rachunek oszczędnościowy to konto do bieżącego oszczędzania.

Twoje korzyści:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku,
 • pierwsza wpłata już od 1000 zł,
 • odsetki kapitalizowane na koniec m-ca,
 • możliwość dokonywania nieograniczonych wpłat i wypłat.

Jak założyć rachunek ?:

 • Do otwarcia rachunku oszczędnościowego wystarczy jedynie ważny dokument stwierdzający tożsamość

Dla klientów indywidualnych Bank prowadzi rachunki w walutach wymienialnych.

Przyjdź do naszego oddziału i poznaj korzyści z posiadania rachunku w walutach wymienialnych:

 • dolar amerykański (USD),
 • euro (EUR),
 • funt brytyjski (GBP).

Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku wynosi 25 EUR lub równowartość w danej walucie (dotyczy rachunków bieżących, a’vista i terminowych)

Wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi równowartość 10.000 USD.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.2003) Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą z dniem 8 sierpnia 2018 r. wprowadził do oferty Podstawowy Rachunek Płatniczy.

Podstawowy rachunek płatniczy jest przeznaczony dla konsumentów niemających innego rachunku płatniczego w bankach krajowych (komercyjnych i spółdzielczych), oddziałach banków zagranicznych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucjach kredytowych, w ramach ich działalności świadczonych na terenie RP, bez względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania czy poziom dochodów konsumenta.

Twoje korzyści:

 • otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku,
 • wpłaty i wypłaty gotówki (w oddziałach i bankomatach),
 • polecenia przelewu (w tym zlecenia stałe) i polecenie zapłaty,
 • transakcje przy użyciu karty debetowej (także zawierane na odległość),
 • prowadzenie PRP jest możliwe wyłącznie w walucie polskiej
 • w ramach świadczenia tej usługi można jednak wykonywać usługi płatnicze wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku oraz transakcje płatnicze na terytorium państw członkowskich EOG innych niż RP w walucie innej niż polska

Klientów zainteresowanych otwarciem i prowadzeniem Podstawowego Rachunku Płatniczego zapraszamy do naszych placówek.

Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą posiada w ofercie również takie rachunki jak:

 • Rachunek a’vista
 • Rachunki wspólne
 • Rachunki SKO

Lokaty

osoby fizyczne

Bank prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym oprocentowaniu dla osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pozostałych podmiotów niefinansowych, budżetu:

Lokaty o stałym oprocentowaniu w PLN

– na okresy 1, 3, 6, 12 miesięcy

– lokata 4 miesięczna “Oszczędzaj z nami”

– lokata “PLEJADA PLUS” na okres 12 miesięcy

Bank prowadzi rachunki lokat terminowych o stałym oprocentowaniu dla osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pozostałych podmiotów niefinansowych, budżetu:

Lokaty o stałym oprocentowaniu w EUR, USD,GBP

na okresy 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięczne

MINIMALNA KWOTA WPŁATY:

 • na lokatę średnio- i krótkoterminową
  oraz oszczędnościową 100,00 PLN
 • na lokatę “Oszczędzaj z nami” 1.000,00 PLN
 • na lokatę “Plejada Plus” 2.000,00 PLN
 • na lokatę EUR, USD, GBP 25,00 EUR lub równowartość w USD

Kredyty

osoby fizyczne

KREDYT GOTÓWKOWY Kredyt EKO!

Najważniejsze korzyści:

 • prowizja za udzielenie kredytu od 0,0%* do 1,0%
 • oprocentowanie zmienne, WIBOR 12M plus marża Banku
 • maksymalna kwota kredytu 50 000,00 zł, kwota kredytu nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy
 • maksymalny okres kredytowania do 84 miesięcy
 • RRSO 9,20%**

      *przy otwarciu konta TAK!

Przeznaczenie:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

KREDYT GOTÓWKOWY – KREDYT EKO! z posiadaniem czynnego ROR i z ubezpieczeniem:

 • kwota udzielonego kredytu 34 700,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 34 700,00 zł[1] (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia[2] płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 56 miesięcy,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,80 %,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 9 645,14 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 347,00 zł,
  2. odsetki od kredytu 7 735,14 zł,
  3. koszty usług dodatkowych 1 563,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 1 283,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 280,00 zł,
  4. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł[3]
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,02%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 44 345,14 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-01-2024 r. przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

[3] Koszty należy podać, jeśli występują.

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.  Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej

Dokumenty do pobrania

KREDYT “CZYSTE POWIETRZE”

Najważniejsze korzyści:

 • Maksymalna kwota kredytu – 150.000 zł
 • Dotacja na spłatę części kredytu może wynosić do 66.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 99.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
 • Okres kredytowania – do 84 miesięcy
 • Oprocentowanie – % (WIBOR 6M + marża Banku)
 • Kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

Z kredytu „Czyste Powietrze” można sfinansować m.in.:

 • wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
  użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

Kredyt CZYSTE POWIETRZE z posiadaniem czynnego ROR:

 • kwota udzielonego kredytu 50 000,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 50 000,00 zł[1] (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia[2] płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 84 miesiące,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,85%,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 15 820,64 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 250,00 zł,
  2. odsetki od kredytu 15 150,64 zł,
  3. koszty usług dodatkowych 420,00 zł, w których skład wchodzą koszty otwarcia
   i prowadzenia ROR kredytobiorcy 420,00 zł,
  4. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł[3]
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,59%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 65 820,64 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-01-2024 r. przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

[3] Koszty należy podać, jeśli występują.

Dokumenty do pobrania

KREDYT ODNAWIALNY W ROR

Najważniejsze korzyści:

 • kwota kredytu – maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w ROR wynosi 255.550,00 zł, jednak nie więcej niż 6-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy przyjętych w ocenie zdolności kredytowej, które są przekazywane na ROR klienta w Banku. Minimalna kwota wynosi 500,00 zł.
 • prowizja za udzielenie kredytu 1,5%, nie mniej niż 50,00 zł
 • oprocentowanie zmienne
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • spłata zadłużenia z bieżących wpływów na rachunek
 • odsetki liczone tylko od kwoty wykorzystanego kredytu
 • RRSO 17,89%*

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

 • kwota udzielonego kredytu 3 700,00 zł
 • całkowita kwota kredytu 3 700,00 zł[1] (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia[2] płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 60 miesięcy,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 18,50 %,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 4 141,81 zł, w którego skład wchodzą:
  1. odsetki od kredytu 3 426,31 zł,
  2. prowizja za udzielenie kredytu 1,5 % kwoty udzielonego kredytu, tj. 55,00 zł,
  3. prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 1,5 % odnawianej kwoty kredytu, tj. za cały okres 222,00 zł,
  4. koszty usług dodatkowych 438,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 138,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 300,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych ……. zł,
  5. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł[3]
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 28,52%,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7 841,81 zł.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-01-2024 r. przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty.

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

[3] Koszty należy podać, jeśli występują.

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą.  Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Dokumenty do pobrania

KREDYT GOTÓWKOWY

Najważniejsze korzyści:

 • prowizja za udzielenie kredytu od 1,5% do 4,0%
 • oprocentowanie już od 8,50%
 • gwarancja stałej raty przy okresie kredytowania do 36 miesięcy
 • kwota kredytu od 500 zł do 255 550,00 zł, kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 15-krotności dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy
 • okres kredytowania do 84 miesięcy
 • kredyt możesz przeznaczyć również na spłatę kredytów w innych bankach
 • RRSO 16,01%*

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

 1. KREDYT GOTÓWKOWY z posiadaniem czynnego ROR i z ubezpieczeniem:
  • kwota udzielonego kredytu 20 000,00 zł,
  • całkowita kwota kredytu 20 000,00 zł[1] (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia[2] płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
  • okres kredytowania 35 miesięcy,
  • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 8,50 %,
  • całkowity koszt kredytu wynosi 3 787,97 zł, w którego skład wchodzą:
   1. prowizja za udzielenie kredytu 500,00 zł,
   2. odsetki od kredytu 2 650,97 zł,
   3. koszty usług dodatkowych 637,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 462,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 175,00 zł,
   4. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł[3]
  • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,40%,
  • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23 787,97 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-01-2024 r. przy oprocentowaniu obowiązującym od 01.02.2024 r.

[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

[3] Koszty należy podać, jeśli występują.

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Dokumenty do pobrania

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Najważniejsze korzyści:

 • maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego wynosi 70-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN. Minimalna kwota wynosi 10 000,00 PLN.
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża Banku.
 • prowizja za udzielenie kredytu od 2,0%
 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat
 • RRSO 9,54%*

– przeznaczone są na spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego na cele mieszkaniowe i jednocześnie na spłatę limitów kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, gotówkowych, samochodowych, innych kredytów konsumpcyjnych;

– zastrzega się, iż ponad 50% kwoty kredytu konsolidacyjnego przeznaczone jest na spłatę kredytu udzielonego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych;

– część środków kredytu konsolidacyjnego może być przeznaczona na dowolny cel.

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

KREDYT KONSOLIDACYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE BEZ CZYNNEGO ROR

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,29 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 436 915,19 zł, oprocentowanie zmienne 11,97 %, całkowity koszt kredytu 2360915,19 zł (w tym: prowizja 6 000,00 zł, odsetki 230 896,19 zł, PCC – 19,00 zł), 180 miesięcznych rat równych w wysokości – 179 rat po 2 393,87 zł, 1 rata w wysokości 2 393,46 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25-01-2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

KREDYT KONSOLIDACYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE BEZ CZYNNEGO ROR Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ OPROCENTOWANIA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,32 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 437 260,31 zł, oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat w wysokości 12%, następnie zmienne 11,97 %, całkowity koszt kredytu 237 260,31 zł (w tym: prowizja 6 000,00 zł, odsetki 231 241,31 zł, PCC – 19,00 zł), 180 miesięcznych rat równych w wysokości: wg oprocentowania stałego 60 rat po 2 397,72 zł, kolejne 120 rat wg oprocentowania zmiennego w tym 119 rat po 2 394,81 zł, 1 rata w wysokości 2 395,72 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25-01-2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej od ognia i innych zdarzeń losowych, koszt nie wliczony do RRSO

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą, informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Dokumenty do pobrania

KREDYT KONSUMPCYJNY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE

Najważniejsze korzyści:

 • maksymalna kwota kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie wynosi 15-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 150.000,00 PLN. Minimalna kwota wynosi 10 000,00 PLN.
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża Banku.
 • prowizja za udzielenie kredytu od 1,5 %
 • maksymalny okres kredytowania do 10 lat
 • RRSO 10,11%*

Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką udziela się:

 • klientom indywidualnym na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub rolniczą,
 • na dowolny cel konsumpcyjny.

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

KREDYT GOTÓWKOWY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE BEZ CZYNNEGO ROR

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,91 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 66 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 110 698,64 zł, oprocentowanie zmienne 11,97 %, całkowity koszt kredytu 44 398,64 zł (w tym: prowizja 2 652,00 zł, odsetki 41 727,64 zł, PCC – 19,00 zł), 107 miesięcznych rat równych w wysokości – 106 rat po 1 009,61 zł, 1 rata w wysokości 1 008,98 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25-01-2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej od ognia i innych zdarzeń losowych, koszt nie wliczony do RRSO.

KREDYT GOTÓWKOWY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE BEZ CZYNNEGO ROR Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ PROCENTOWĄ.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,94 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 66 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 110 792,12 zł, oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat w wysokości 12,00 %, następnie zmienne 11,97 %, całkowity koszt kredytu 44 492,12 zł (w tym: prowizja 2 652,00 zł, odsetki 41 821,12 zł, PCC – 19,00 zł), 107 miesięcznych rat równych w wysokości: wg oprocentowania stałego 60 rat po 1 010,72 zł, kolejne 47 rat wg oprocentowania zmiennego w tym 46 rat po 1 010,17 zł,  1 rata w wysokości 1 010,10 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25-01-2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej od ognia i innych zdarzeń losowych, koszt nie wliczony do RRSO.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą, informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Dokumenty do pobrania

KREDYT MIESZKANIOWY

Najważniejsze korzyści:

 • prowizja za udzielenie kredytu od 1,5%
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża Banku
 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących
 • RRSO 5,66%*

Przeznaczenie:

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony m.in. na:

 • zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym lub prywatnym
 • budowa/rozbudowa/dokończenie budowy domu jednorodzinnego
 • zakup działki budowlanej
 • remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej
 • refinansowanie wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

KREDYT MIESZKANIOWY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE Z CZYNNYM ROR

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,26 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 120 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 236 128,44 zł, oprocentowanie zmienne 7,57 %, całkowity koszt kredytu 116 128,44 zł (w tym: prowizja 1 800,00 zł, odsetki 113 109,44 zł, koszt prowadzenie ROR- 1 200,00 zł, PCC – 19,00 zł), 240 miesięcznych rat równych w wysokości – 239 rat po 971,29 zł,1 rata w wysokości 971,13 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25-01-2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej od ognia i innych zdarzeń losowych, koszt nie wliczony do RRSO.

KREDYT MIESZKANIOWY ZABEZPIECZONY HIPOTECZNIE Z CZYNNYM ROR Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ OPROCENTOWANIA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,94 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 120 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 244 283,02 zł, oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat w wysokości 8,75%, następnie zmienne 7,57 %, całkowity koszt kredytu 124 283,02 zł (w tym: prowizja 1 800,00 zł, odsetki 121 264,02 zł, koszt prowadzenie ROR- 1 200,00 zł, PCC – 19,00 zł), 240 miesięcznych rat równych w wysokości: wg oprocentowania stałego 60 rat po 1 059,72 zł, kolejne 180 rat wg oprocentowania zmiennego w tym 179 rat po 987,12 zł, 1 rata w wysokości 986,34 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25-01-2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej od ognia i innych zdarzeń losowych, koszt nie wliczony do RRSO.

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą, informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Dokumenty do pobrania

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Najważniejsze korzyści:

 • maksymalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi 50-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN. Minimalna kwota wynosi powyżej 80 000,00 PLN.
 • oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + marża Banku.
 • prowizja za udzielenie kredytu od 1,2%
 • maksymalny okres kredytowania do 30 lat
 • nie określa się celu przeznaczenia pożyczki hipotecznej
 • RRSO 9,54%*

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD:

POŻYCZKA HIPOTECZNA BEZ CZYNNEGO ROR

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,30 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 438 226,61 zł, oprocentowanie zmienne 12,07 %, całkowity koszt kredytu 238 226,61 zł (w tym: prowizja 5 000,00 zł, odsetki 233 207,61 zł, PCC – 19,00 zł ), 180 miesięcznych rat równych w wysokości – 179 rat po 2 406,70 zł, 1 rata w wysokości 2 408,31 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25-01-2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości, koszty nie wliczone do RRSO.

POŻYCZKA HIPOTECZNA BEZ CZYNNEGO ROR Z OKRESOWO STAŁĄ STOPĄ  OPROCENTOWANIA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,79 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 414 399,76 zł, oprocentowanie okresowo stałe przez okres 5 lat w wysokości 10%, następnie zmienne 12,07 %, całkowity koszt kredytu 214 399,76 zł (w tym: prowizja 5 000,00 zł, odsetki 209 380,76 zł, PCC – 19,00 zł), 180 miesięcznych rat równych w wysokości: wg oprocentowania stałego 60 rat po 2147,30 zł, kolejne 120 rat wg oprocentowania zmiennego w tym 119 rat po 2 337,86 zł, 1 rata w wysokości 2 337,42 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 25-01-2024 r. na reprezentatywnym przykładzie, przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości zabudowanej od ognia i innych zdarzeń losowych, koszt nie wliczony do RRSO

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą, informacje dotyczące ubezpieczeń dostępne są w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Dokumenty do pobrania

Karty Płatnicze debetowe

osoby fizyczne

Chcesz wygodnie i bezpiecznie płacić za towary i usługi w kraju i za granicą? Karta Visa Electron jest dla Ciebie.

Twoje korzyści:

 • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie zapłacisz kartą
 • masz swobodny dostęp do Swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa, w kraju i za granicą, przez całą dobę
 • bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
 • możesz płacić kartą przez Internet
 • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
 • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Twoja karta jest ważna 4 lata i automatycznie jest wznawiana na kolejny okres
 • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • możesz zamówić dodatkowe karty dla wybranych przez Ciebie osób, w tym dla osób które ukończyły 13 rok życia
 • możesz zmienić numer PIN do karty

Chcesz wygodnie i bezpiecznie płacić za towary i usługi w kraju i za granicą? Karta Visa Electron jest dla Ciebie.

Twoje korzyści:

 • nie musisz nosić przy sobie gotówki – za zakupy wygodnie zapłacisz kartą
 • masz swobodny dostęp do Swoich pieniędzy – w bankomatach z logo Visa, w kraju i za granicą, przez całą dobę
 • bezpłatnie wypłacasz gotówkę z bankomatów SGB
 • możesz płacić kartą przez Internet
 • Twoje pieniądze są bezpieczne – wszystkie transakcje potwierdzasz numerem PIN lub podpisem, a transakcje w Internecie zabezpieczasz osobistym hasłem 3D-Secure
 • kontrolujesz swoje finanse – zawsze możesz sprawdzić dostępne środki w bankomacie lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • Twoja karta jest ważna 4 lata i automatycznie jest wznawiana na kolejny okres
 • możesz skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • możesz zamówić dodatkowe karty dla wybranych przez Ciebie osób, w tym dla osób które ukończyły 13 rok życia
 • możesz zmienić numer PIN do karty

Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass.

Twoje korzyści:

 • wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • szybka realizacja płatności za drobne zakupy – do kwoty 50 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminalu, bez podawania kodu PIN lub składania podpisu*
 • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę
 • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS
 • możliwość płacenia za zakupy dokonywane przez Internet, które zabezpieczysz osobistym hasłem 3D-Secure
 • kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • możliwość skorzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • minimum formalności przy wydaniu karty
 • możliwość wydania karty osobom wskazanym przez posiadacza ROR, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
* terminal może wymagać podania kodu PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass.

Twoje korzyści:

 • wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki
 • szybka realizacja płatności za drobne zakupy – do kwoty 50 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminalu, bez podawania kodu PIN lub składania podpisu*
 • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę
 • bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS
 • możliwość płacenia za zakupy dokonywane przez Internet, które zabezpieczysz osobistym hasłem 3D-Secure
 • kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • możliwość skorzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń
 • minimum formalności przy wydaniu karty
 • możliwość wydania karty osobom wskazanym przez posiadacza ROR, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia
* terminal może wymagać podania kodu PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej

Karty Płatnicze Kredytowe

osoby fizyczne

Najważniejsze korzyści:

 • Możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie poprzez dokonanie kartą transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych do wysokości przyznanego
  (a niewykorzystanego) limitu kredytowego
 • kontrola wydatków – raz w miesiącu Bank wysyła użytkownikowi karty zestawienie operacji, w którym informuje o wysokości minimalnej kwoty do zapłaty i terminie dokonania spłaty
 • Termin wymagalności: 22 dzień po dniu rozliczeniowym. Dzień  rozliczeniowy określany jest dla karty głównej  przez klienta na wniosku. Dostępne dni to 1/7/14/21 dzień miesiąca.
 • każda spłata zadłużenia zwiększa dostępny limit do dokonywania dalszych transakcji z użyciem karty
 • Maksymalny okres kredytowania: 48 miesięcy (okres ważności karty), z możliwością automatycznego wznowienia karty na kolejne 48 miesięcy
 • transakcje internetowe zabezpieczone usługą 3D-Secure

Reprezentatywny przykład:

 • limit 10 000,00 zł
 • całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł ,
 • okres kredytowania 48 miesięcy,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 18,50 %,
 • całkowity koszt kredytu 7 802,47 zł, w którego skład wchodzą:
 1. kwota odsetek- przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 7 582,47 zł,
 2. koszty usług dodatkowych 220,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 55,00 zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 55,00 zł, ustalona za cały okres trwania umowy,
 3. koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł[1],
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 22,53%;
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 17 802,47 zł.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-01-2024 r. przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

[1] Koszty należy podać, jeśli wstępują

Szczegóły, w tym: Regulamin płatniczych kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą oraz wysokość opłat i prowizji dostępne są na stronie internetowej bsnowe.com.pl oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą i oddziałach.
Bank podejmuje decyzję o udzieleniu limitu kredytowego i wydaniu głównej karty kredytowej po dokonaniu analizy i oceny zdolności kredytowej.

Dokumenty do pobrania

Wizerunki Kart Płatniczych

Visa
Visa "młodzieżowa"
Mastercard - przedpłacona
MasterCard
MasterCard Debit PayPass - do konta "TAK!"
MasterCard Gold - Kredytowa
Mastercard Debit "młodzieżowa"
MasterCard - Kredytowa
Visa - kredytowa

Udział Członkowski

osoby fizyczne

Kto może zostać udziałowcem ?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz zadeklarowanie ilości udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Minimalna ilość to jeden udział w kwocie 600,00 PLN + 100,00 PLN tytułem opłaty wpisowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 52-33-28-505