NNW indywidualne:

Zalety produktu:

produkt dla osób do 65 roku życia niezależnie od wykonywanego zawodu

 • w ramach jednej polisy można ubezpieczyć nawet 6 osób
 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę
 • podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia „trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją”
 • możliwość wyboru świadczeń dodatkowych, m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważny uraz, złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała, pobyt w szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, rehabilitacja
 • pobyt w szpitalu wskutek COVID-19
 • możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy wyczynowego uprawiania sportu

NNW dla dziecka:

Zalety produktu:

 • Ubezpieczamy dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:
 • wychowanków żłobków, przedszkoli
 • uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • dzieci, które uczęszczają do placówek integracyjnych
 • dzieci, które są członkami klubów sportowych
 • dzieci pracowników firm
 • studentów (dziennych i zaocznych) do 26 roku życia
 • doktorantów do 26 roku życia

Wypłacamy odszkodowanie za:

 • leczenie i rehabilitację w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)
 • zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia
 • następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
 • pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
 • śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
 • pogryzienie przez zwierzęta (m.in. przez psa lub kota a także przez kleszcza lub osę)
 • zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
 • śmierć rodziców wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku m.in. złamanie, zwichnięcie, skręcenie, rany skóry, oparzenia, odmrożenia lub wstrząśnienie mózgu
 • zdiagnozowanie poważnego zachorowania (m.in. cukrzyca, nowotwór złośliwy, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • pobyt w szpitalu wskutek choroby (w tym grypa, COVID-19)
 • zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której Ubezpieczony nie mógł uczestniczyć ze względu na stan zdrowia
 • pomoc psychologa lub psychiatry w przypadku traumatycznej sytuacji w życiu dziecka (m.in. prześladowanie w szkole, próba samobójcza, śmierć rodzica)