Powiadomienia SMS

Powiadomienia SMS to usługa w ramach której użytkownik w formie wiadomości SMS otrzymuje wybrane powiadomienia dotyczące wskazanego rachunku.

Podczas wnioskowania o usługę można wybrać dowolne (lub wszystkie) z poniższych powiadomień:

  • Informacja o zrealizowaniu przelewu
  • Informacja o odrzuceniu przelewu
  • Zmiana salda
  • Uznania na rachunku
  • Debet na rachunku
  • Nieudane logowanie poprzez Internet
  • Udane logowanie poprzez Internet
  • Udane logowanie poprzez Internet z nowego urządzenia

Powiadomienia łączą się oznacza to że jeśli użytkownik wybierze powiadomienia 'Zmiana salda' oraz 'Uznanie rachunku' i na konto wpłyną jakieś środki to użytkownik otrzyma dwa SMS-y. Jeden w ramach powiadomienia 'Zmiana salda', drugi w ramach 'Uznania na rachunku'.

Powiadomienie 'Uznania na rachunku' to jedyne powiadomienie SMS w treści którego widnieje informacja o tytule płatności oraz jego nadawcy.

Aby skorzystać z usługi powiadomień SMS należy posiadać dowolny rachunek w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą oraz telefon komórkowy działający w dowolnej sieci komórkowej polskiego operatora.

  • Nadawcą SMS-ów jest "SGB" 
  • Wiadomości SMS wysyłane są 24h/7

WAŻNE

W przypadku wypłaty gotówki w bankomacie lub płatności kartą płatniczą użytkownik otrzyma SMS dopiero w momencie gdy Sklep/Operator przyśle do Banku obciążenie. W 99% przypadków trwa to ok 48h od momentu wykonania operacji.

Powiadomienia PUSH

Ww. powiadomienia (za wyjątkiem 'Uznanie na rachunku') dostępne są również dla użytkowników bankowości internetowej wykorzystujących do autoryzacji aplikację Token SGB.

Powiadomienia PUSH są bezpłatne a ich uruchomienie wymaga jedynie złożenia wniosku. Dodatkowo w ramach powiadomień PUSH możliwe jest włączenie powiadomienia 'Powiadomienie o dokonaniu transakcji kartowej' dzięki czemu użytkownik otrzymuje powiadomienie niezwłocznie po wykonaniu operacji kartą płatniczą a nie dopiero w momencie otrzymania przez Bank obciążenia.

Zrealizowanie przelewu

Klient zostanie powiadomiony o zrealizowaniu przelewu zadysponowanego kanałami elektronicznymi.

Przykładowy SMS:
Zrealizowano przelew. Z rach:810000....00 Na rach: 810000....00 Kwota: 4 000,00 PLN Data: 18.08.2022 16:36 BS w Nowem

Odrzucenie przelewu

Klient zostanie powiadomiony o odrzuceniu przelewu zadysponowanego kanałami elektronicznymi.

Przykładowe SMS-y:
Odrzucono przelew. Z rachunku: 810000....00 Na rachunek: 810000....00 Kwota przelewu: 30,00 PLN Data: 27.07.2022 13:36 BS w Nowem

Zmiana salda
Klient informowany jest o każdej zmianie salda.

Przykładowy SMS:
Zmiana salda. Rach: 810000....00 2 Saldo poprz: 803,52 Saldo biez: 11,20 Kwota dostepna: 11,20 Data:18.07.2022 08:00 BS w Nowem

Wystąpienia debetu na rachunku
Klient zostanie powiadomiony o pojawieniu się debetu na jego rachunku. Częstotliwość powiadamiania analogiczna jak w opcji zmiana salda.

Przykładowy SMS:
Saldo debetowe. Rach nr: 810000....00 Saldo poprzednie: 494,11 Saldo biezace:-250,23 Dost. srodki: 0,00 Data:19.07.2022 08:52 BS w Nowem

Uznanie na rachunku
Klient zostanie powiadomiony o pojawieniu nowego uznania na jego rachunku. Częstotliwość powiadamiania analogiczna jak w opcji zmiana salda.

Przykładowy SMS:
Uznanie rachunku. Rach.: 810000....00 Kwota: 2 514,11 PLN Tytul: Swiadczenie ZUS40000.. Od: ZUS ul. Sw.Trojcy 3.. Saldo biez: 4 482,89 Data: 18.07.2022 10:49 BS w Nowem

Nieudane logowanie przez Internet
Klient zostanie powiadomiony o nieudanym logowaniu do bankowości internetowej SGB24.

Przykładowy SMS:
Nieudane logowanie do Internetu. Data: 19.07.2022 06:45 BS w Nowem

Udane logowanie przez Internet
Klient zostanie powiadomiony o udanym zalogowaniu się do bankowości internetowej SGB24.

Przykładowy SMS:
Logowanie do Internetu. Data: 19.07.2022 14:50 BS w Nowem

Powiadomienia SMS

Opłata miesięczna pobierana jest zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą za czynności i usługi bankowe.

Na dzień 18-08-2022 r. jest to koszt 3,00 PLN miesięcznie niezależnie od ilości otrzymanych wiadomości SMS.

Uruchomienie usługi

Celem uruchomienia powiadomień SMS/PUSH niezbędna jest wizyta w dowolnej placówce banku. Pracownik w oparciu o otrzymane wytyczne wygeneruje Wniosek, który następnie należy tylko podpisać.