Planujesz zakup nowego sprzętu AGD? A może myślisz o instalacji paneli słonecznych?

Bądź EKO i skorzystaj z naszego Kredytu EKO!

 • WYSOKOŚĆ KREDYTU DO 50 000,00 ZŁ
 • OKRES KREDYTOWANIA MAX. 84 MIESIĄCE
  • OPROCENTOWANIE ZMIENNE  WG  WIBOR 12M PLUS MARŻA BANKU 5,60 p.p.
  • PROWIZJA 1 % KWOTY KREDYTU (PRZY OTWARCIU KONTA TAK! – PROWIZJA 0%)

Przeznaczenie:

 1.  zakup instalacji fotowoltaicznych;
 2.  zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 3.  zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 4.  pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 5.  przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 6.  zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 7.  zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 8.  zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 9. pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 10. zakup sprzętu AGD A+++;
 11. zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 12. własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD – KREDYT GOTÓWKOWY „KREDYT EKO!” z posiadaniem czynnego ROR i z ubezpieczeniem:

1) kwota udzielonego kredytu 15 000,00 zł,

2) całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy),

3) okres kredytowania 36 miesięcy,

4) roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,85 %,

5) całkowity koszt kredytu wynosi 2 036,85 zł, w którego skład wchodzą:

a) prowizja za udzielenie kredytu 150,00 zł,

b) odsetki od kredytu 1 350,85 zł,

c) koszty usług dodatkowych 536,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 356,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 180,00 zł,

d) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł

6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,50%,

7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 17 036,85 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 28-01-2021 r. przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2021 r.