Ogłoszenie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą zawiadamia członków naszego Banku, że

w roku 2024 w dniach wskazanych poniżej odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Nowem n/Wisłą

 1. 16.04.2024 r. o godz. 17:00 w Restauracji „Dowhań” w Nowem, ul. Tczewska 9 dla członków mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowościach: Nowe, Kończyce, Zdrojewo, Gajewo, Osiny, Bochlin, Kozielec, Rychława, Twarda Góra, Przyny, Milewko, Tryl, Mątawy, Mały Komórsk, Pastwiska, Dolne Morgi, Górne Morgi.
 2. 17.04.2024 r. o godz. 17:00 w Oddziale Banku Spółdzielczego w Warlubiu, ul. Br. Malinowskiego 2 dla członków mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowościach: Warlubie, Kurzejewo, Bąkowo, Buśnia, Płochocin, Płochocinek, Wielki Komorsk, Bzowo, Krusze, Lipinki, Osiek, D. Grupa.
 3. 18.04.2024 r. godz. 16:00 Kawiarnia „Ikar” przy Domu Kultury w Jeżewie, ul. Główna 2a dla członków mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w miejscowościach z gminy Jeżewo: Jeżewo, Lipienki, Czersk Świecki, Krzewiny, Taszewo, Ciemniki, Dubielno, Taszewskie Pole, Skrzynki, Laskowice, Piskarki, Osłowo, Krąplewice, Białe, Belno.

Porządek obrad Zebrań Grup Członkowskich

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2023 roku, z omówieniem realizacji uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 wraz z oceną przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
 6. Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zebrania Przedstawicieli – omówienie spraw objętych porządkiem obrad wraz z projektami uchwał na ZP.
 7. Przedstawienie kierunków działania na rok 2024.
 8. Omówienie projektu Uchwały w sprawie zmian do Statutu Banku.
 9. Dyskusja.
 10. Wnioski, opinie i postulaty Zebrania Grupy Członkowskiej do organów Banku w sprawach Banku oraz członków wchodzących w skład danej Grupy Członkowskiej.
 11. Zakończenie.

Członek Banku uczestniczy w Zebraniu tylko jednej Grupy Członkowskiej, na którym przysługuje mu prawo do jednego głosu