Kredyt CZYSTE POWIETRZE

Wzrost zanieczyszczeń, globalne ocieplenie, smog, negatywne zmiany w środowisku naturalnym – wszyscy możemy zaobserwować te niekorzystne zjawiska. Na szczęście każdy z nas – bez znaczenia czy jest osobą fizyczną, przedsiębiorcą czy gospodarzem – może mieć swój wkład w poprawienie sytuacji najbliższego otoczenia. Zmiany warto zaczynać od najbliższej okolicy, lokalnych społeczności, sąsiedztwa. W myśl zasady „Myśl globalnie, działaj lokalnie” już teraz każdy z nas może zainwestować w ekologiczne rozwiązania w swoim najbliższym otoczeniu i wspólnie zadbać o tworzenie dobrej, ekologicznej społeczności lokalnej. 

W ramach finansowania działań proekologicznych w Banku Spółdzielczym n/Wisłą oferujemy kredyt „Czyste powietrze”

„Czyste Powietrze” to kredyt, dzięki któremu nasi klienci będą mogli sfinansować wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła (na paliwo stałe) na nowoczesne, spełniające najwyższe normy. Możliwe będzie również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynków. Szczegóły określone są w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrzeczystepowietrze.gov.pl

Dla kogo?

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i spełniający kryteria dochodowe dla danego poziomu dofinansowania.

Cel:

Kredyt z dofinansowaniem na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Z kredytu „Czyste Powietrze” można sfinansować m.in.:

 • wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
  użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu),
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Szczegóły kredytu:

 • Maksymalna kwota kredytu – 150.000 zł
 • Dotacja na spłatę części kredytu może wynosić do 66.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 99.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
 • Okres kredytowania – do 84 miesięcy
 • Oprocentowanie – % (WIBOR 6M + marża Banku)
 • Kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt “Czyste Powietrze” z gwarancją EFPiG

Gwarancja udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w wysokości do 80% kwoty udzielonego kredytu na spłatę kapitału kredytu i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału kredytu.

Parametry gwarancji:

 • Zakres gwarancji – do 80% kwoty kredytu,
 • Maksymalna kwota kredytu – 150 000 PLN,
 • Maksymalna kwota gwarancji – 120 000 PLN,
 • Maksymalny okres kredytu – 144 miesiące (12 lat),
 • Maksymalny okres gwarancji – 147 miesięcy (12 lat+ 3 miesiące),
 • Prowizja dla BGK – brak.

Gwarancją może zostać objęty kredyt, z którego co najmniej 95 proc. kwoty kredytu będzie wykorzystane na koszty kwalifikowane określone w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Pozostałe 5 proc. kwoty kredytu może być wykorzystane na koszty, które także są niezbędne do realizacji celu kredytu.

Aby uzyskać gwarancje należy:

 • złożyć w banku kredytującym wnioski o: dotację z programu priorytetowego Czyste Powietrze, kredyt, gwarancję wraz z oświadczeniem małżonka (jeśli jest wymagane),
 • po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji i kredytu bank kredytujący sporządza umowę kredytu, której warunki muszą uwzględniać przyjęcie zabezpieczenia w formie gwarancji m.in. w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji została przeniesiona na Kredytobiorcę.

Przykład reprezentatywny dla Kredytu Czyste Powietrze:

 1. Kredyt CZYSTE POWIETRZE z posiadaniem czynnego ROR:
 • kwota udzielonego kredytu 50.000,00 zł,
 • całkowita kwota kredytu 50.000,00 [1] (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia[2] płatne ze środków własnych kredytobiorcy),
 • okres kredytowania 84 miesiące,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,85 %,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 15 820,64 zł, w którego skład wchodzą:
  1. prowizja za udzielenie kredytu 250,00 zł,
  2. odsetki od kredytu 15 150,64 zł,
  3. koszty usług dodatkowych 420,00 zł, w których skład wchodzą koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 420,00 zł,
  4. pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł[3]
 • przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,59 %,
 • całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 65 820,64 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 25-01-2024 r. przy oprocentowaniu obowiązującym od 01-02-2024 r.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

[3] Koszty należy podać, jeśli występują.

Kalkulator dotacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w placówkach Banku!

Wzory dokumentów