REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD

KREDYT GOTÓWKOWY „KREDYT JUBILEUSZOWY” z posiadaniem czynnego ROR i skorzystaniem z ubezpieczenia na życie: kwota udzielonego kredytu 20 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20 000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 35 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 8,50 %, całkowity koszt kredytu wynosi 3 288,03 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 2 651,03 zł, koszty usług dodatkowych 637,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 462,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 175,00 zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł- przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,33%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23 288,03 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.04.2024 r.