Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o Ustawowe wakacje kredytowe.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) Kredytobiorcy przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, jeśli:

 • kredyt udzielony został w walucie polskiej,
 • umowa została zawarta przed dniem 1 lipca 2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.,
 • wraz z wnioskiem złożone zostanie oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank:

 • od dnia wpływu wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat
  i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące zasad zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego:

 1. Wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego przysługuje Kredytobiorcy będącemu konsumentem – wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.
 2. Wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń).
 3. Każdy ze Współkredytobiorców wniosek może złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformuje o tym pozostałych Współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,składa ten z Współkredytobiorców, który spełnia ten warunek.
 4. Wniosek może zostać złożony:
 • pisemnie – osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową,
 • elektronicznie – należy wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail wniosek@bsnowe.com.pl lub
  z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.
 1. Na jednym wniosku można zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia
  1 sierpnia 2022 r.
 2. Maksymalny okres, na jaki można zawnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytu, wynosi:
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
 • 2 miesiące (2 raty) – w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
 • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
 1. Zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia wniosku.
 2. Zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności  aneksowania umowy).
 3. Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku w każdym momencie. Rezygnację składają wszyscy Kredytobiorcy, którzy podpisali / złożyli wniosek.
 4. Jeśli wcześniej na wniosek Kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań
  z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy.
 5. Jeśli Kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku
  o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf).

   Wniosek Pobierz

Kontakt

–  Zespół ds. Kredytów, Bancassurance w Centrali Banku pod numerem 52 33 28 502,

–  Oddział Banku w Warlubiu pod numerem 52 33 26 105,

–  Oddział Banku w Jeżewie pod numerem 52 33 18 619.